Tupoksi SKPD


Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 • Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 • Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan.
 • Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 1. penyusunan Renstra, Renja,RKA dan DPA Inspektorat;
 2. pelaksanaan DPA Inspektorat;
 3. penyusunan kebijakan teknik dan fasilitasi pengawasan;
 4. pelaksanaan kebijakan teknik dan fasilitasi pengawasan;
 5. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pengelolaan sumber daya Daerah;
 6. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh SKPD;
 7. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan dan pengawasan eksternal;
 8. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan eksternal;
 9. pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat;
 10. pelaksanaan pembinaan sistem pengendalian internal instansi pemerintah pada SKPD;
 11. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum; pelaksanaan pengawasan regular, aparatur, audit kinerja, dan tujuan tertentu;
 12. pelaksanaan reviu RKA dan laporan keuangan;
 13. penilaian LAKIP SKPD;
 14. penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah;
 15. pengelolaan pengaduan masyarakat terkait dengan tugas pengawasan;
 16. pembinaan pejabat fungsional auditor dan P2UPD;
 17. pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 18. pengordinasian dalam pelaksanaan pengawasan;
 19. pengelolaan kepegawaian Inspektorat;
 20. pengelolaan keuangan;
 21. pengeloaan ketatausahaan;
 22. pengelolaan kerumahtanggaan;
 23. pengelolaan perlengkapan;
 24. pengelolaan dokumen dan arsip;
 25. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.
 26. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:

 1. Inspektur;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 • Subbagian Umum dan Keuangan;
 • SubbagianPerencanaan dan Pelaporan.

3 .  Inspektur Pembantu Pemerintahan;

4. Inspektur Pembantu Perekonomian dan Pembangunan;

5. Inspektur Pembantu Administrasi dan Kesejahteraan Masyarakat;

6. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

 • Pejabat Fungsional Auditor; dan
 • P2UPD

Inspektur mempunyai tugas :

 1. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
 2. mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris dan inspektur pembantu;
 3. mengembangkan koordinasi, kerjasama, dan kemitraan dengan SKPD, instansi pemerintah/swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
 5. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati

Sekretariat

 • Sekretariat merupakan unit kerja Inspektorat sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi Inspektorat yang dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada inspektur.
 • Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi
 • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Inspektorat sesuai lingkup tugasnya;
 2. pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Inspektorat;
 3. pelaksanaan DPA Inspektorat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. pengordinasian penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya daerah;
 5. pelaksanaan koordinasi internal Inspektorat;
 6. pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat;
 7. pembinaan pejabat fungsional auditor dan P2UPD;
 8. pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 9. pengelolaan kepegawaian Inspektorat;
 10. pengordinasian dalam pelaksanaan pengawasan;
 11. pengelolaan keuangan Inspektorat;
 12. pengelolaan ketatausahaan Inspektorat;
 13. pengelolaan kerumahtanggaan Inspektorat;
 14. pengelolaan perlengkapan Inspektorat;
 15. pengelolaan dokumen dan arsip Inspektorat;
 16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 17. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat.

 

 • Subbagian Umum dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dokumentasi dan keuangan Inspektorat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektur.
 • Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, arsip, dokumentasi, keuangan, dan kepegawaian Inspektorat.
 • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) subbagian umum dan keuangan mempunyai tugas:
 1. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Inspektorat sesuai lingkup tugasnya;
 2. melaksanakan DPA Inspektorat sesuai lingkup tugasnya;
 3. melaksanakan surat menyurat;
 4. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, ketertiban, keteraturan, kehumasan, protokoler, keamanan dan kenyamanan kantor Inspektorat;
 5. menyusun kebutuhan perlengkapan dan peralatan kerja/kantor Inspektorat;
 6. melaksanakan proses penyediaan perlengkapan dan peralatan kerja/kantor Inspektorat;
 7. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban perlengkapan dan peralatan kerja/kantor Inspektorat;
 8. pengelolaan arsip dan dokumen Inspektorat;
 9. penyusunan anggaran kas Inspektorat;
 10. pelaksanaan proses penerbitan SPD, SPM, SP2D Inspektorat;
 11. pelaksanaan proses pengajuan UP/GU/TU Inspektorat;
 12. penyusunan laporan keuangan Inspektorat;
 13. pengordinasian pelaksanakan tugas Bendahara Inspektorat;
 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat; dan
 15. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Inspektorat.
 • Subbagian Perencanaan dan Pelaporan merupakan satuan pelaksana Sekretariat dalam pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.
 • Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pengordinasian penyusunan LAKIP, LPPD Inspektorat dan pendokumenan laporan pengawasan.
 • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan melaksanakan rincian tugas:
 1. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Inspektorat sesuai lingkup tugasnya;
 2. melaksanakan DPA Inspektorat sesuai lingkup tugasnya;
 3. menghimpun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA Inspektorat;
 4. menyusun Renstra, Renja, RKA, DPA Inspektorat sesuai lingkup tugasnya;
 5. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi DPA, serta tugas dan fungsi Inspektorat;
 6. menghimpun bahan penyusunan LAKIP dan LPPD Inspektorat;
 7. menyusun LAKIP dan LPPD Inspektorat;
 8. menghimpun bahan penyusunan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat;
 9. menyusun program kerja pengawasan tahunan Inspektorat;
 10. mempersiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
 11. menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan;
 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat;
 13. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Inspektorat.